Părinţii plecați peste hotare sunt obligaţi să instituie tutela!

Începînd cu anul 2014, a intrat în vigoare Legea Nr. 140  privind protecţia specială a copiilor separaţi de părinţi și a copiilor aflaţi în situaţie de risc. Părinții sau unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămîn în Republica Moldova trebuie să informeze autoritatea tutelară locală (primarul) despre persoana în grija căreia rămîn copiii. Astfel, orice persoană care știe despre un caz în care copiii sunt rămași singuri trebuie să anunțe autoritățile, cu atît mai mult dacă această persoană este un angajat al instituțiilor de stat.

Părinţii care decid să plece pentru o perioadă de timp să lucreze în străinătate sunt obligaţi să instituie tutela unui îngrijitor asupra copilului pe care-l lasă acasă. Pentru aceasta, părinţii se înţeleg cu o persoană să aibă grijă de copilul lor, să-l supravegheze, să fie responsabilă pentru viaţa şi securitatea acestuia.

Ulterior, împreună cu această persoană, trebuie să meargă la primărie, pentru a scrie o cerere în care se menționează că părinţii transmit îngrijitorului, temporar, responsabilităţile părinteşti asupra copilului, iar îngrijitorul – că este de acord să-şi asume aceste responsabilităţi.

Dacă, din anumite motive, părintele sau părinţii nu reuşesc să meargă la primărie, pentru a-şi anunţa plecarea şi a înregistra cererea de instituire a tutelei asupra copilului, este important să lase îngrijitorului acest document, avizat la notar. Mai tîrziu, îngrijitorul va putea merge la asistentul social din primărie, care îl va ajuta să facă dosarul de instituire a tutelei.

În situaţiile indicate mai sus tutela/curatela se aplică ca formă temporară de protecţie şi este fără plata indemnizaţiei.

II.Scopul și obiective

Tutela/curatela este una din cele mai larg întîlnite forme de plasament de pentru copiii orfani, copiii temporar rămaşi fără îngrijire părintească şi copiii rămaşi fără îngrijire părintească care are drept scop ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului.
Potrivit practicii, la instituirea tutelei/curatelei o deosebită importanţă se acordă relaţiilor dintre tutore/curator şi membrii familiei lui cu copilul aflat sub tutelă/curatelă.
Obiectivele primordiale ale serviciului sunt constituite şi reies din interesul superior al copilului aflat în plasament.
Obiective:

 • Apărarea drepturilor şi interesele copiilor,
 • Accesul la serviciilor sociale calitative – excluderea stigmatizării, neglijări şi marginalizării copiilor aflaţi în dificultate de către prestatorii de servicii. Implicarea actorilor locali şi sociali în rezolvarea dificultăţilor existente.
 • Asigurarea unui nivel confortabil psihologic şi social al copiilor aflaţi în plasament,

Instituirea tutelei / curatelei

Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani. La atingerea vîrstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei hotarîri suplimentare. Curatela se instituie asupra copiilor în virstă de la 14 la 18 ani.

Persoanele care pot fi numite tutori (curatori)

 • Pot fi numiţi tutori (curatori) o singură persoană fizică sau soţul şi soţia împreună dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(4) al art. 143 CF şi au consimţit expres.
 • La numirea tutorelui (curatorului) se iau în considerare calităţile morale şi alte calităţi personale, posibilităţile candidatului de a-şi îndeplini obligaţiile de tutore (curator), relaţiile lui şi ale membrilor familiei lui cu copilul.
 • Numirea tutorelui la copilul care a atins vîrsta de 10 ani se face numai cu acordul copilului.

Nu poate fi numită tutore (curator) persoana:
a) minoră;
b) declarată incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată;
c) decăzută din drepturile părinteşti;
d) declarată incapabilă de a fi tutore (curator) din cauza stării de sănătate;
e) care a fost adoptator, dar adopţia a fost anulată din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator;
f) căreia i s-a restrîns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărîre judecătorească, precum şi persoana cu rele purtări;
g) ale cărei interese vin în conflict cu interesele persoanei puse sub tutelă (curatelă);
h) înlăturată, prin act autentic sau prin testament, de către părintele care exercită singur, pînă la momentul morţii, ocrotirea părintească;
i) care, exercitînd o tutelă (curatelă), a fost îndepărtată de la ea;
j) care suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
k) care se află în relaţii de muncă cu instituţia în care este internat copilul asupra căruia se instituie tutela (curatela);
l) care nu are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova.

Drepturile copiilor aflaţi sub tutelă (curatelă)
Copiii aflaţi sub tutelă (curatelă) au dreptul:
a) de a locui împreună cu tutorele (curatorul) lor;
b) la condiţii normale de întreţinere, educaţie şi instruire;
c) la dezvoltare multilaterală şi la respectarea demnităţii umane;
d) la pensia de întreţinere şi la alte plăţi sociale;
e) la spaţiul locativ ocupat anterior de către părinţii lor sau la asigurarea cu spaţiu locativ, în modul stabilit;
f) la apărarea drepturilor lor în modul stabilit;
g) la comunicare cu părinţii şi rudele;
h) la exprimarea propriei opinii în procesul soluţionării problemelor care le ating drepturile şi interesele legitime.

Drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului)

 1. Tutorele (curatorul) are dreptul şi este obligat să se ocupe de educaţia copilului aflat sub tutelă (curatelă) sa, să aibă grijă de sănătatea şi dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi morală a copilului.
 2. Tutorele (curatorul) determină de sine stătător procedeele şi mijloacele de educaţie a copilului aflat sub tutelă (curatelă), luînd în considerare eventualele recomandări ale autorităţii tutelare şi respectînd prevederile art.62.CF
 3. Tutorele (curatorul), ţinînd cont de opinia copilului, poate alege instituţia de învăţămînt şi forma de studii pe care le va urma copilul, fiind obligat să asigure frecventarea de către copil a şcolii pînă la sfîrşitul anului de învăţămînt în care acesta atinge vîrsta de 16 ani.
 4. Tutorele (curatorul) este în drept să ceară de la orice persoană, inclusiv rudele apropiate, înapoierea copilului pe care acestea îl reţin fără temei legal sau fără o hotărîre corespunzătoare a instanţei judecătoreşti.
 5. Tutorele (curatorul) nu este în drept să împiedice contactele copilului cu rudele lui, cu excepţia cazurilor în care contactele respective contravin intereselor acestuia.
 6. Drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului) privind reprezentarea intereselor copilului aflat sub tutela (curatela) sa sînt stabilite de legislaţia civilă.
 7. Tutorele (curatorul) este obligat să locuiască împreună cu copilul aflat sub tutela (curatela) sa. Curatorul şi copilul aflat sub curatelă care a atins vîrsta de 14 ani pot locui separat doar cu acordul autorităţii tutelare.
 8. Tutorele (curatorul) este obligat să comunice autorităţii tutelare informaţiile privind starea sănătăţii, îngrijirea şi educaţia copilului, precum şi schimbarea domiciliului.

Actele necesare pentru instituirea tutelei cuatelei:

 1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia certificatului de căsătorie/a divorţului/a decesului unuia din soţi
  3. Certificatul de la locul de trai şi componenţa familiei
  4. Copia actelor ce confirmă prezenţa spaţiului locativ
  5. Actul studierii condiţiilor de trai
  6. Certificatul de la locul de muncă despre venituri/copia adeverinţei de pensionar
  7. Certificatul medical conform cerinţelor stabilite
  8. Caracteristica
  9. Autobiografia
  10. Acordul membrilor familiei, care a atins majoratul
  11. Cererea

Actele copilului propus spre tutelă/curatelă:

 1. Copia certificatului de naştere
  2. Certificatul de la locul aflării copilului (şcoala, gr./cr.)
  3. Certificatul medical după forma propusă
  4. Actul studierii condiţiilor de educaţie a copilului
  5. Actele despre părinţi: hotărîrea instanţei de judecată despre decăderea din drepturi părinteşti, dispăruţi fără veste; certif. despre deces, certif. F3a; acordul părinţilor, autentificat de către notar sau autoritatea tutelară.
  6. Acordul copilului, care a atins vîrsta de 10 ani
  7. Caracteristica copilului
  Avizul autorităţii tutelare locale cu privire la instituirea tutelei/curatelei asupra minorului