Casa de copii de tip familial (în continuare – CCTF) reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.

Scopul CCTF este protecţia copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească, socializarea şi, după caz, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare.
Obiectivele CCTF sînt:
a) îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv, conform standardelor de calitate;
b) asigurarea dezvoltării copilului plasat în CCTF corespunzător particularităţilor de personalitate şi de vîrstă ale lui;

 1. c) facilitarea, în caz de posibilitate, a (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare;
  d) facilitarea socializării copiilor şi pregătirea lor pentru viaţa independentă după atingerea vîrstei majoratului.
  Principiile care stau la baza organizării CCTF sînt următoarele:
  a) respectarea interesului superior al copilului;
  b) respectarea dreptului copilului de a creşte şi a fi educat în familie;
  c) respectarea identităţii copilului;
  d) menţinerea legăturilor cu familia biologică a copilului;
  e) plasarea împreună a fraţilor şi surorilor;
  f) respectarea opiniei copilului;
  g) nondiscriminarea;
  h) abordarea individualizată multidisciplinară;
  i) accesul la servicii de calitate;
  j) confidenţialitatea informaţiei despre copil şi familia sa

Părinte-educator – persoană selectată şi aprobată conform prevederilor Regulamentului Casei de Copii de tip Familial, care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrăriilui în familia biologică sau extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau altor forme de îngrijire de tip familial;

Părinţi-educatori pot fi cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 25 de ani, locuiesc pe teritoriul republicii şi ale căror calităţi morale şi stare a sănătăţii le permit îndeplinirea obligaţiilor respective.

Nu  pot fi părinţi-educatori persoanele:
a) decăzute din drepturile părinteşti;
b) declarate, în condiţiile legii, incapabile sau limitate în capacitatea de exerciţiu;
c) eliberate de obligaţiile de tutore sau curator din propria culpă;
d) care au avut calitatea de părinţi adoptivi, dar adopţia le-a fost anulată din propria culpă

În CCTF pot fi plasaţi de la trei pînă la şapte copii cu vîrste de pînă la 14 ani. Numărul total al copiilor plasaţi în CCTF şi al copiilor proprii nu va depăşi 7 persoane.

Copiii din CCTF deţin calitatea de membru al acesteia pînă la atingerea vîrstei de 18 ani. În cazul continuării studiilor în licee, şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior universitar, ei îşi păstrează această calitate pînă la încheierea studiilor (dar numai pînă la vîrsta de 23 de ani).

Drepturile beneficiarilor serviciului

Asistență Parentală Proefesionistă

 

În cadrul Serviciului Asistență Parentală profesionistă și Casă de copii de tip familie, copiii sunt tratați egal și au următoarele drepturi:

 1. la stabilirea și păstrarea identității.
 2. de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității.
 4. de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare.
 5. de a beneficia de condiții de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 6. de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta.
 7. la îngrijire și abordare individualizată.
 8. la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale.
 9. la odihnă și vacanță.
 10. la libertate de exprimare, de gândire, de conștiință și religie.
 11. de a fi protejat împotriva oricăror forme de exploatare de violentă, neglijentă, abuz.
 12. de a fi protejat împotriva pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 13. de a participa la elaborarea planului individual de asistență.
 14. de a fi informat și consultat, potrivit vârstei și gradului său de maturitate, cu privire la măsura de protecție.
 15. de a solicita schimbarea măsurii de protecție, precum și plasarea lui împreună cu frații sau surorile sale.

Copiii din cadrul Sericiilor au și câteva obligații:

 1. să coopereze cu asistentul parental profesionist / părintele-educator;
 2. să-și îndeplinească responsabilitățile educaționale potrivit abilităților sale;
 3. de a duce un mod de viață în conformitate cu normele de conviețuire socială;
 4. să informeze personalul Sericiului despre orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau încălcare a drepturilor sale.