Serviciul de  Asistenţa personală este un serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi severe cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior.

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).
Obiectivele Serviciului sînt:
1) oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
2) facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
3) prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
4) sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.
7. Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:
1) respectul demnităţii inalienabile a persoanei;
2) autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;
3) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
4) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;
5) planificarea individualizată centrată pe persoană;
6) parteneriatul între serviciile sociale;
7) abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;
8) asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.

Drepturile beneficiarului:
1) să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
2) să selecteze asistentul personal;
3) să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
4) să i se respecte demnitatea umană şi intimitatea personală;
5) să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamanţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
6) să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.
Obligaţiile beneficiarului:
1) să comunice prestatorului de Serviciu, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul;
2) să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale;
3) să respecte condiţiile acordului semnat cu prestatorul de Serviciu.

Admiterea beneficiarului în Serviciu

Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă la unitatea de asistenţă socială sau direct la prestatorul de Serviciu din raza teritorială a domiciliului sau a reşedinţei sale.
La cerere se anexează următoarele acte:
1)  copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal;
2)  copia de pe certificatul de dizabilitate;
3)  copia de pe hotărîrea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.
Cererea se înregistrează în registrul de solicitări.