Serviciul APP este instituit pe lângă direcţia raională de asistenţă socială şi protecţie a familiei, fiind un serviciu intermediar între instituţie şi familie.

Scopul serviciului este protecţia temporară a copilului aflat în situaţie de risc, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.

Obiectivele serviciului sînt:

 1. a) îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;
 2. b) îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în situaţie de risc, corespunzător particularităţilor de vîrstă şi standardelor minime de calitate;
 3. c) facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial;
 4. d) monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre- şi post (re)integrare.

Asistent parental profesionist, poate deveni orice persoană care doreşte şi dispune de capacităţile şi condiţiile necesare de a lua în plasament temporar unul sau mai mulţi copii (dar nu mai mulţi de 3 copii în acelaşi timp), pentru a-i însoţi în parcursul lor de pregătire, socializare şi reîntoarcere în familia biologică, extinsă sau adoptivă.

În procesul de identificare şi evaluare a asistenţilor parentali profesionişti sunt implicate toate instituţiile comunitare. Odată selectaţi şi consideraţi potriviţi pentru a îndeplini această funcţie, candidaţii beneficiază de instruire şi pregătire, pentru a fi apţi de a gestiona corect şi eficient orice tip de situaţie, care poate apărea în relaţia cu copiii luaţi în plasament.

Asistentul parental profesionist are următoarele responsabilităţi:

 1. a) să îngrijească copilul plasat ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
 2. b) să protejeze şi să promoveze bunăstarea copilului;
 3. c) să informeze în scris prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbări în situaţia lui personală sau a copilului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa de a îngriji copilul plasat;
 4. d) să participe la elaborarea şi implementarea planului individual de îngrijire a fiecărui copil primit în plasament, în termenele şi în modul stabilit;
 5. e) să respecte standardele minime de calitate ale serviciului şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al monitorizării;
 6. f) să faciliteze vizitarea copilului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu (asistentul social responsabil de copilul plasat, persoanele desemnate conform planului individual de îngrijire a copilului);
 7. g) să încurajeze contactele copilului cu familia biologică sau extinsă, în conformitate cu condiţiile stabilite în planul individual de îngrijire;
 8. h) să asiste prestatorul de serviciu în procesul de (re)integrare a copilului în familia biologică, extinsă, în scopul instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial;
 9. i) să permită retragerea, în orice moment, a copilului din plasament, în conformitate cu decizia Comisiei sau autorităţii tutelare şi interesul superior al copilului;
 10. j) să asigure confidenţialitatea informaţiei referitoare la copil, familia biologică a acestuia şi la alte persoane, care i-a fost oferită în legătură cu plasamentul copilului.

În funcţie de motivele pentru care copiii au nevoie de îngrijire parentală,plasamentul lor poate dura de la câteva săptămâni, până la câţiva ani.

Asistenţii parentali sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru. Indemnizaţiile şi salariile asistentului parental profesionist sunt achitate din bugetele unităţilor administrativ –teritoriale, suplimentate din mijloace speciale, granturi, donaţii şi alte surse legale. Fiecare copil beneficiază de alocaţie unică la plasament, o alocaţie anuală şi alocaţii lunare de întreţinere, precum şi de o alocaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani.

Drepturile beneficiarilor serviciului

Asistență Parentală Proefesionistă

 

În cadrul Serviciului Asistență Parentală profesionistă și Casă de copii de tip familie, copiii sunt tratați egal și au următoarele drepturi:

 1. la stabilirea și păstrarea identității.
 2. de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității.
 4. de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare.
 5. de a beneficia de condiții de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 6. de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta.
 7. la îngrijire și abordare individualizată.
 8. la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale.
 9. la odihnă și vacanță.
 10. la libertate de exprimare, de gândire, de conștiință și religie.
 11. de a fi protejat împotriva oricăror forme de exploatare de violentă, neglijentă, abuz.
 12. de a fi protejat împotriva pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 13. de a participa la elaborarea planului individual de asistență.
 14. de a fi informat și consultat, potrivit vârstei și gradului său de maturitate, cu privire la măsura de protecție.
 15. de a solicita schimbarea măsurii de protecție, precum și plasarea lui împreună cu frații sau surorile sale.

Copiii din cadrul Sericiilor au și câteva obligații:

 1. să coopereze cu asistentul parental profesionist / părintele-educator;
 2. să-și îndeplinească responsabilitățile educaționale potrivit abilităților sale;
 3. de a duce un mod de viață în conformitate cu normele de conviețuire socială;
 4. să informeze personalul Sericiului despre orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau încălcare a drepturilor sale.