În contextul asigurării creşterii şi educării copiilor într-un mediu familial şi prevenirea instituţionalizării acestora, la 31 octombrie 2007 Guvernul a aprobat Hotărîrea nr.1177 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului – cadru de activitate a Comisiei respective.

În scopul implementării noilor forme de protecţie socială a copiilor, care se află în situaţie de risc şi sunt lipsiţi de mediul familial, întru realizarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite ,,Cu privire la drepturile copilului,, din 20.11.1989, ratificată de RM la 12.12.1990, în scopul promovării eficiente a politicii statului în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii copilului şi a familiei ,,Strategia Naţională privind protecţia copilului şi familiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 727 din 16 iunie 2003 şi în baza Acordului de colaborare semnat la 30 noiembrie 2006 între Consiliul Raional Soroca şi OO ,,Every Child,, Filiala din Moldova, care a implementat proiectul finanţat de Uniunea Europeană ,,Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru copil şi familie în raionul Soroca,, , Consiliul Raional a decis aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate. Iar Comisia s-a instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului Soroca nr. 100 din 25.07.2007.

Eforturi sporite s-au depus asupra reformei sistemului de îngrijire a copiilor, care nu ar fi fost posibilă fără existență unui mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc, care urmează a fi separați de părinți și plasați într-un serviciu de îngrijire astfel încît, alături de dezvoltarea serviciilor alternative de protecție a copiilor, o realizare foarte importantă în procesul de dezvoltare a sistemului de protecție a copilului rezidă în activitatea în fiecare raion și municipiu a Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate, reprezentînd elementul de bază în procesul de prevenire a plasamentului nejustificat al copiilor în sistemul de îngrijire rezidențială.

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20.01.2016 a fost aprobat Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate , care prevede modificarea componenței Comisiei și extinderea atribuțiilor Comisiei vizate privind examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă și eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Prin decizia Consiliului raional Soroca nr. 08/03 din 31 martie 2016 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecțai copilului aflat în dificultate și a fost instituită Comisia pentru protecţia copilului flat în dificultate, fiind formată din 8 membri, dintre care unul este ales în funcţia de secretar responsabil. Secretarul responsabil nu are drept de vot.

Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate este un organ abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecție a copilului separat de părinți.

Comisia are drept obiective:

– asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;

– asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menținerea copilului alături de părinți nu este posibilă sau contravine interesului superior al acesteia;

– asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ținînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial față de serviciile de tip rezidențial.

Comisia se întrunește în ședințe ordinare lunar și în caz de necesitate.

Şedinţele Comisiei nu sunt publice, însă Comisia poate admite la şedinţă şi alte persoane, dacă consideră că prezenţa lor este utilă. Şedinţele Comisiei au loc în spaţii special alese pentru a asigura confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor referitoare la copil, pentru a proteja persoanele în grija cărora este plasat copilul sau a asistenţilor parentali profesionişti precum şi pentru a crea o atmosferă favorabilă pentru dezbaterile din şedinţa Comisiei. Decizia Comisiei se ia cu majoritate voturilor membrilor prezenţi la şedinţă. Nici un membru nu are dreptul să se sbţină de la vot. În caz de paritate de voturi preşedintele Comisiei are votul decisiv. În baza deciziei se eliberează avizul, care este semnat de preşedintele Comisiei şi de ceilalţi membri participanţi la şedinţă, inclusiv şi de membrul care are opinie separată. Procesul verbal al şedinţei este întocmit de către secretarul responsabil al Comisiei în cel mult 48 ore de la încheierea şedinţei.

Accentuăm că lucrul realizat de membrii Comisiei nu este doar o examinare și verificare formală a documentelor, ci adesea un efort emoțional, rezultat din comunicarea cu copiii și/ sau îngrijitorii acestora și în consecință, de asumarea responsabilității pentru cazurile de separare a copiilor de mediul familial. Astfel, atestăm eficiența Comisiei ca  mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc și reiterăm importanța funcționării acesteia, fapt ce va oferi o expertiză suplimentară autorităților tutelare în procesul de luare a deciziilor care vizează copiii.