Legea cu privire la ajutorul social

La 01 octombrie 2008, în Republica Moldova a început implementarea Legii nr.133 cu privire la ajutorul social. Scopul Legii este  asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate, prin acordarea unui ajutorul social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei și cu nevoia acesteia de asistență socială.

 

Ce este ajutorul social?

Ajutorul social este o plată lunară în bani acordată familiei defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat. Ajutorul social este stabilit ca diferență între venitul lunar minim garantat al familiei și venitul global al acesteia. La stabilirea ajutorului social se ia în considerație componența familiei și bunurile mobile și imobile pe care le are în proprietate/folosința familia care servesc drept indicatori al bunăstării familiei și este exprimat în puncte. Modul de evaluare a bunăstării familiei exprimat în puncte este aprobat de către Guvern.

Ce este ajutorul pentru perioada rece a anului?

Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plată lunară fixă în bani, care se acordă numai pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Această prestație se stabilește în baza aceleași cereri de ajutor social familiilor care au un venit global mediu lunar mai mic decît venitul lunar minim garantat de 1,6 ori.

 

Cine poate primi ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului?

De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;
f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiilor care:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
b) execută o pedeapsă privativă de libertate;
c) satisfac serviciul militar în termen;
d) se află la întreţinerea statului.

    Unde pot fi depuse cererile pentru acordarea ajutorului social/ajutor pentru perioada rece a anului?

Pentru determinarea dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei cu capacitate deplină de exercițiu trebuie să se adreseze asistentului social comunitar din comunitate pentru a depune cerere.

 

Ce documente sînt necesare la prezentarea cererii?

Împreună cu cererea, solicitantul prezintă, în mod obligatoriu, după caz:

– certificatul privind componenţa familiei;

– actul de identitate, însoţit de copia acestuia;

– legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile

competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor, iar, după caz, următoarele acte confirmative în copie:

– certificatul de naştere al copilului;

– decizia de instituire a tutelei/curatelei;

– decizia de plasament în instituţie;

– certificatul de salariu de la locul de muncă;

– certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;

– confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;

– certificatul privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen;

– actele de proprietate privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;

– contractul de arendă, locaţiune;

– actul ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii.

În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu va fi acceptată.